No Centro de Música Fingoi estamos totalmente implicados no cumprimento de todas as medidas sanitarias indicadas polas autoridades e esiximos un estrito cumprimento das mesmas a todos os integrantes da nosa comunidade educativa en todos os espazos do Centro.


No Centro de Música Fingoi están establecidas as seguintes medidas de seguridade e prevención:

  • Está garantida unha distancia de seguridade mínima de 1.5 metros en todas as aulas.

  • Emprego obrigatorio de máscaras  en todo momento en todos os espazos do centro para os alumnos/as maiores de 6 anos.

  • Colocación de de carteis informativos nos accesos, cintas adhesivas marcadoras para regular o fluxo de persoas, e alfombras con solución desinfectante.

  • Contamos cunha persoa para controlar o acceso ordenado e controlado, que verifica a separación interpersoal e o uso de máscaras  de forma axeitada.

  • Dispoñemos de xel hidroalcólico en todos os espazos e dispensadores de papel para secado de mans en aseos e aulas.

 

 

  • Realízase unha limpeza e desinfección diaria previa á apertura do recinto e posteriormente 2 veces durante o día hixienízanse os espazos e zonas comúns.

  • Efectúase unhalimpeza e desinfección das aulas de instrumentos despois de cada hora de clase.

  • Procédese á ventilación natural continua das aulas e despois de cada clase durante un período de  10 minutos  como mínimo. Nas aulas de grupo haberá unha hora libre entre cada grupo.

  • Está habilitada unha sala de illamento para alumnado con sintomatoloxía, dotada de máscaras  autofiltrantes ffp2, pantallas faciais e guantes de protección.

  • O Centro de Música dispón dunha plataforma segura online para reunións virtuais cos familiares ou para dar clase a alumnado confinado en corentena.